PACT באר שבע
 

  
 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 

תכנית PACT מקדמת מערך פעילות כוללני בתחומי חינוך, רווחה ובריאות, התומך בילד מהגיל הרך ועד בית

הספר, מלווה את הילד והוריו במסגרות השונות ונותנת מענה על צרכים התפתחותיים, לימודיים, רגשיים

ורווחתיים. התפיסה עליה מושתת תוכנית זו היא כי עבודה ממוקדת והשקעה בגיל הרך מאפשרת יצירת

הזדמנויות שוות להצלחה, מניעה וצמצום פערים בגילאים בוגרים יותר. לאחר 12 שנות פעילות של PACT

בב"ש ניתן לראות על פי ממצאים של מכון ברוקדייל ודיווחים של מנהלי בתי הספר, מעונות היום והגנים כי יש

שיפור ניכר אצל ילדים בני הקהילה, הן מבחינה חברתית והן מבחינה לימודית, וישנה עליה במעורבות הורים.

מטרת הפרויקט טיפוח ומימוש הפוטנציאל של הילד, שילובו וקידומו במערכות החינוך השונות תוך התייחסות לכל הקשרי חייו – המשפחתיים, הקהילתיים,

החינוכיים והתרבותיים.


נבנו מספר תוכניות שאותרו בדיאלוג עם הקהילה והמערכות החינוכיות: סיוע בשילוב תינוקות למעונות יום ועידוד יציאה לעבודה של האמהות ע"י סבסוד

התשלום למסגרות היום, עבודה בקבוצות קטנות בתוך מעונות היום, גני טרום חובה וחובה לפיתוח והתנסות במיומנויות חשיבה בתחום השפה וחשבון, וכן

הכנתם לקראת ביה"ס, ליווי במסגרת 13 בתי הספר ופעילות תגבור לימודי של תלמידים הזקוקים לתמיכה בלימודי עברית, חשבון ואנגלית. במסגרת בית

הספר ניתן מענה רגשי לתלמידים הזקוקים לכך ע"י טיפול באמצעות בעלי חיים, עבודת גישור בין המסגרות החינוכיות השונות לבין המשפחות, עבודה

פרטנית של עו"סיות בלשכות רווחה על מנת להוציא את המשפחות לעצמאות, פעילות קהילתית רווחתית – הפעלת שני מוקדי העשרה להורים וילדים אחר

הצהרים בשכונות ו' החדשה ו-יא', גישור בריאותי במסגרות 4 טיפות חלב בעיר, טיפוח אינטראקציה אם-ילד ותמיכה אישית במשפחות רווחה במסגרת

תוכנית ביתית.

שותפים לפרויקט ג'וינט-אשלים, משרדי ממשלה, עיריית באר שבע, עמותת עלמי"א, עמותת שלובים, העמותה לקידום פרויקטים בחינוך, תרבות וספורט.

פרטי התקשרות
טלפון:  08-6840373
מייל:
RutiG@br7.org.il