top of page

אודותינו:
 

עמותת יחדיו הוקמה בשנת 1999 במטרה להרחיב ולשפר את השירותים החברתיים, הקיימים באזור הדרום. העמותה עוסקת בייזום, פיתוח והפעלת פרויקטים חברתיים בבאר שבע והדרום.

העמותה מפעילה ספקטרום רחב של תכניות, היוצרות רצף שירותים טיפולי-שיקומי ובכך מקלה על מקבלי השירותים, לנוע בין המסגרות השונות, בהתאם לצרכיהם המשתנים.

כיום עמותת יחדיו נותנת מענה לאוכלוסייה רבה ומגוונת של אנשים ומפעילה תכניות בקהילה בתחומים הבאים:

תחום ילד ונוער בסיכון

תחום ילדים ונוער מתמקד במתן מענים ייחודיים לילדים ובני נוער הזקוקים לתגבור, ליווי, הדרכה, טיפול, תמיכה והגנה לשם הקטנת רמת הסיכון בו הם מצויים. התחום פועל למתן שרות ומענים במגוון מסגרות מתמחות ומותאמות לאוכלוסיות השונות.


מגוון התוכניות רב ומורכב מ:


תוכניות טיפוליות - מאפשרות מפגש מקצועי/קליני בין מטפל למטופל, לעיתים במסגרת קבוצתית או משפחתית.
 

מסגרות חוץ ביתיות - מאפשרות שהות מלאה לילדים ונוער הזקוקים לבית חם המהווה תחליף לבית הביולוגי.

 

תוכניות חירומיות – מאפשרות טיפול והפנייה של בני נוער, למדגרת בזמן חירום ומשבר ועד להתארגנות ותיווך חזרה לקהילה ו/או למסגרות המשך.

 
מסגרות אחר הצהריים – מיועדות לילדים ובני נוער, אשר זקוקים להמשך פעילות מובנה לאחר שעות הלימודים, הן כמסגרות המונעות שוטטות והן לשם לשם קידום הצרכים הבריאותיים/לימודיים ופיזיים.


גיל רך - תחום זה מגלם בתוכו מגוון נושאי פעילות הקשורים, בהתפתחות תקינה של הילד הכולל העשרה, טיפול פרה -רפואי, הכשרת אנשי מקצוע, אבחון ואיתור.

 

תחום התמכרויות

פיתוח והשבחת רצף מגוון של שירותים לנוער ובוגרים, נפגעי התמכרויות ובני משפחותיהם והשגת מוביליות חברתית מתוך רצון לשינוי רמת השירות והסטנדרטים הניתנים לאוכלוסייה זו.

תכניות טיפוליות: כפר רוח מדבר קהילה טיפולית בהתמכרויות, מסגרת לדרי רחוב.


תחום מוגבלויות

התוכניות עבור אנשים עם מוגבלות נועדו  לאפשר אורח חיים מיטבי ואיכותי, לאנשים עם מוגבלות (בנכויות שונות פיזיות, חושיות, קוגניטיביות, נפשיות) בתחומים הבאים:

תעסוקה  - תחום התעסוקה היינו אחד מהנושאים החשובים ביותר בשילוב אנשים עם מוגבלויות בחברה. תעסוקה הוגנת ומקדמת יוצרת שוויון ביכולות כלכליות וקידום תפקודי בכל תחומי החיים. 

דיור  – דיור מוגן בקהילה, מהווה יסוד נוסף בשילוב אנשים עם צרכים מיוחדים בקהילה. כל מסגרות הדיור המופעלות ע"י יחדיו, הינן בתוך קהילת המקור של הדיירים. התפיסה המקצועית העומדת מאחורי גישה זו מדברת על העברת הביטחון האישי ואמונה בחברה הסובבת, כעוטפת ומחויבת לדייר ולמשפחתו.

פנאי –  עמותת יחדיו מפעילה שירותים בתחום הפנאי לאנשים עם מוגבלויות. העשייה הינה לטובת איכות החיים, גיוון נושאי הפנאי ואפשרות מפגש בלתי אמצעי עם קבוצת השווים.

תחום אלימות

העמותה מפתחת ומפעילה תכניות הנותנות מענה מקיף לבעיה הכולל טיפול בהיבטים של האלימות בהם:  אלימות מינית, טיפול בנשים ובילדים נפגעי האלימות וכן טיפול בגברים הפוגעים.

סוגי התוכניות הטיפוליות: מקלט לנשים מוכות, מקלט לנערות בסיכון, מרכז ענבל רב תחומי, אפי"ק ובשבילך.

תחום תעסוקה

הוצאת משפחות ממעגל המצוקה והעוני באמצעות מתן כלים ליציאה עצמאית לעולם התעסוקה. הפיכתן למשפחות עצמאיות, מפרנסות בעלות כבוד ודימוי עצמי גבוה, מעורבות ותורמות לקהילה.

תכניות טיפוליות: נושמים לרווחה, מעגל החיים והתעסוקה.


תחום רווחה קהילתית

תכניות רווחה קהילתית, הינן אוסף מגוון של מענים מקצועיים עבור אוכלוסיות שונות. בתוך מגוון תכניות אלו נמצא את הטיפול באוכלוסיות קצה.

 

אחת מאבני היסוד של העמותה, היא שיתוף פעולה עם משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, קרנות, המגזר העסקי, גופים ויזמים חברתיים נוספים. שיתוף פעולה זה מאפשר איגום משאבים כספיים, אנושיים ומקצועיים ובכך מתאפשרת המשכיות השירותים הניתנים לאוכלוסיות היעד והרחבת פעילות העמותה לישובים ולתושבים נוספים באזור הדרום.

bottom of page