top of page

בשבילך

"בשבילך" הינה חלק מהתכנית הבין משרדית לטיפול ומאבק בזנות שמטרתה מיגור הזנות בישראל.

בשבילך

"בשבילך" הינה חלק מהתכנית הבין משרדית לטיפול ומאבק בזנות שמטרתה מיגור הזנות בישראל.
בתכנית: מרכז טיפולי תמיכתי הפועל בשעות היום ומציע: ליווי, טיפול, תמיכה, תיווך מול רשויות, מקום להפוגה ופסק זמן, הפניות לגמילה ולמרכזי טיפול נוספים. המקום משמש כמעין בית חם ונותן מגוון מענים פיזיים ורגשיים. התוכנית פועלת לאיתור ויצירת קשר עם נשים במעגל הזנות. מרכיב היישוג בתכנית הינו מהותי וכולל עבודת רחוב, סיורים יומיים וליליים במוקדים שונים ברחבי העיר, חיזור ואיתור אינטנסיביים.
התוכנית מיועדת לנשים וצעירות במעגל הזנות על כל רצף הזנות (דיסקרטית, רחוב, מכורות ונקיות מסמים), נשים שורדות זנות הזקוקות לתמיכה, ליווי, טיפול וסיוע. נקודת המוצא של התכנית היא שנשים נלכדות במעגל הזנות מתוך נסיבות חיים של מצוקה. חיי הזנות מלווים בהשפלה, בפגיעות פיזית, נפשית ובהתמכרויות קשות. התכנית באה להושיט יד לנשים באמצעות תמיכה, ליווי, טיפול ושיקום.
מטרות התוכנית לאתר נשים הנמצאות במעגל הזנות וליצור עימן קשר שישמש כגשר לקידום החלמתן הפיזית והנפשית, למזער את נזקי הזנות ,להפסיק את מעגל ההדרה והניצול בו מצויות הנשים הלכודות במעגל הזנות תוך שאיפה לחברן לחברה באופן מיטיב.
שותפים בתוכנית: אגף הרווחה עיריית באר שבע המחלקה למשאבי קהילה, משרד הרווחה- השרות לרווחת הפרט והמשפחה.


פרטי התקשרות
טלפון: 08-9478248
מייל: navak@yachdav.org.il

bottom of page