top of page

בתים חמים לנערות

הבתים החמים של עמותת יחדיו מעניקים מענה טיפולי קבוצתי ייחודי המהווה מינוף ואמצעי טיפולי להוצאת נערות ממעגל הנזקקות ולמיצוי יכולותיהן וכישוריהן. המסגרת מיועדת לנערות מתבגרות בגילאי 13-18 במגזר היהודי ו- 13-25 במגזר הבדואי.

1
3
2

בתים חמים לנערות

הבתים החמים של עמותת יחדיו מעניקים מענה טיפולי קבוצתי ייחודי המהווה מינוף ואמצעי טיפולי להוצאת נערות ממעגל המצוקה ולמיצוי יכולותיהן וכישוריהן. המסגרת מיועדת לנערות מתבגרות בגילאי 13-18 במגזר היהודי ו- 13-25 במגזר הבדואי.

הבית החם הינו מסגרת טיפולית מניעתית בלתי פורמאלית אשר מטרתה להעניק ולאפשר לנערות חוויה חיובית של קבלה חום ושייכות והסתכלות עליהן דרך עדשה של כוח ועוצמה ולא של קורבנות. זאת באמצעות צוות רב מקצועי הכולל עובדת סוציאלית, אם בית, מדריכה וצוות מתנדב. הבתים החמים באזור הדרום פועלים בשעות אחר הצהריים עם סיום יום הלימודים ועד שעות הערב.

נערות הבתים החמים חוות את גיל ההתבגרות המשברי יחד עם עוד משברי חיים ועלולות להידרדר להתנהגויות סיכוניות ומסכנות, ולא פעם לנשור בצורה סמויה או גלויה מבית הספר. הן חשופות לפגיעות ולמצבי מצוקה עקב מעמדן ומצבן במשפחה ובחברה והיותן במשבר גיל ההתבגרות. נערות הבתים החמים לעיתים חשופות לפגיעה מינית בתוך המשפחה, אלימות במשפחה, הפרעות אכילה, בריחות מהבית והתחברות לאוכלוסיית שוליים בחברה.

מגוון הפעילויות הרחב בבתים החמים כולל פעילויות שונות. הנערות משתלבות בקבוצות עם תכנים טיפוליים ועם מסר ברור, לימודי וטיפולי. כמו כן, משתלבות בסדנאות חווייתיות בעלות אופי בלתי פורמאלי המאפשרות יצירה, שמחה וגיבוש.

תהליך העצמה זה מובל ע"י צוות הבית החם שהינו צוות רב מקצועי שכולו נשי ומוכוון מגדרית. לצד המענה הקבוצתי, לכל נערה ובשיתוף עמה נבנית תכנית טיפול אישית הרואה, מבינה ומתייחסת להבדלים התרבותיים אשר הנערות מגיעות מהן. תכנית הטיפול נעשית בצורה מערכתית עם כל הגורמים השותפים בחייה של הנערה וכוללת מגוון מרכיבים שונים ובהם: טיפול פרטני, קבוצתי ומשפחתי בשילוב שיטות טיפול השלכתיות, טיפול באמצעים אומנותיים וכן הדרכת הורים במידת הצורך.

 

מטרות הבית החם

  • העצמת הנערות ומתן מענה להתמודדויות השונות אותן חוות הנערות מעצם היותן אוכלוסייה בעלת שוליות מרובה בחברה הישראלית- כנשים, כנערות מתבגרות וכנערות מתבגרות בסיכון.

  • פיתוח תכניות טיפול רגישות תרבות, תכניות הרואות, מבינות ומתייחסות להבדלים התרבותיים והכלכליים ורואות את השוני בין התרבויות השונות (הן במגזר הבדואי והן במגזר היהודי שכולל עדות רבות).

  • בניית תכנית אישית עבור כל נערה על מנת לאתר, למנוע , לטפל , ולעקוב אחר הנערות. חיזוק האמונה של הנערה בעצמה וביכולותיה, לקיחת אחריות על חייה ושיפור כישוריה החברתיים והפחתת ההתנהגויות הסיכוניות.

  • להוות מסגרת השתייכות מקבלת, תומכת ומכילה המהווה קב' תמיכה לנערות.

  • חיזוק הקשר עם הבית- במיוחד חיזוק הקשר אם-בת, חיזוק הקשר עם גורמים משמעותיים בקהילה.

כיום מופעלים בעמותת יחדיו 10 בתים חמים כאשר עתידים

.להיפתח עוד 2 בעתיד הקרוב

 

bottom of page