top of page

המרכז לגיל הרך - קריית מלאכי

המרכז לגיל הרך בקריית מלאכי, הוקם ע"י קרן רש"י ומופעל ע"י "עמותת יחדיו". המרכז הינו לילדים בגילאי לידה עד 8 ובני משפחותיהם, אנשי מקצוע וצוותים חינוכיים בקריית מלאכי ויישובי הסביבה.

6
7
5
3
1
2
4

המרכז לגיל הרך קריית מלאכי

המרכז לגיל הרך בקריית מלאכי, הוקם ע"י קרן רש"י ומופעל ע"י "עמותת יחדיו". המרכז הינו לילדים בגילאי לידה עד 8 ובני משפחותיהם, אנשי מקצוע וצוותים חינוכיים בקריית מלאכי ויישובי הסביבה.
המרכז לגיל הרך הוא אחד השירותים המרכזיים הניתנים לקהילה ובקהילה באמצעות מגוון רחב של תכניות לאוכלוסיית הילדים הצעירים, בני משפחותיהם ולאנשי המקצוע המטפלים.
המרכז מתמחה ומשלב מגוון רחב של נושאים העוסקים בהתפתחותו התקינה של הילד הכוללים: העשרה, טיפול רפואי קליני, הכשרת אנשי מקצוע, אבחון ואיתור אוכלוסיות בכל הפריפריה הדרומית.
מטרתו של המרכז לגיל הרך הוא ליצור רצף טיפולי המשלב מגוון רחב של תכניות תוך שיתוף פעולה עם העיר ומשאביה על מנת להביא למיצוי מקסימלי שליכולות הילד ומשפחתו.
המודל כולל יחידה להתפתחות הילד (בפיקוח משרד הבריאות) העוסקת באבחון, טיפול ומעקב אחר ילדים הזקוקים להתערבות טיפולית. יחידה להעשרה התפתחותית, ויחידה הדרכה והכשרה לצוותים החינוכיים ולהורים.

חשיבות החינוך, הטיפול והמניעה בשנות החיים הראשונות הובילו לפיתוח והרחבת מגוון השירותים המוצעים לאוכלוסיית הגיל הרך ולשיפור איכותם בפריפריה בה קיים חוסר במענים מקיפים ונגישים לעומת ריבוי של גורמי סיכון.

מטרות המרכז  איתור ילדים בסיכון וטיפול בהם בקהילה, הכשרת צוות יישובי בתחום הגיל הרך, איגום המשאבים הקיימים בעיר בתחום, הדרכה של הצוותים החינוכיים ביישוב, הדרכה והעשרה להורים לילדים בגילאי לידה – 8 בתחומי ההורות וההתפתחות.
יעד מרכזי הקמת מעון יום המרחיב את קשת השירותים לילדים ולהוריהם והמחזק את עצמאותו הכלכלית של המרכז. 

פרטי התקשרות
כתובת :רח' הגליל 4, קריית מלאכי
טלפו 08-6493843 :
מייל:  inesr@yachdav.org.il

 

bottom of page