top of page

הרשות לשיקום האסיר

הרשות לשיקום האסיר פועלת עפ"י חוק הרשות לשיקום  האסיר ועוסקת בשיקומו ושילובו של האסיר בחברה.

הרשות לשיקום האסיר

העמותה זכתה במכרז להפעלה מקצועית של הוסטלים, מרכזי יום ודירות מעבר בפריסה ארצית עבור הרשות לשיקום האסיר (רש"א).

הרשות לשיקום האסיר פועלת עפ"י חוק הרשות לשיקום האסיר התשמ"ג  1993 (ועוסקת

בשיקומו ושילובו של האסיר בחברה. חוק שחרור על תנאי ממאסר התשס"א) 2001, מתנה את שחרורו על תנאי של האסיר בהשתתפות במהלך תקופת התנאי, בתכנית טיפול ופיקוח ועל פי כל חוק רלוונטי שיקבע בעתיד.

הרשות אחראית על שיקום אסירים לאחר השחרור.

מטרת העל של הרשות: צמצום מועדות האסירים ושילובם בחזרה בחברה הנורמטיבית.

בין תפקידי הרשות: גיבוש מדיניות שיקום אסירים, יצירת מודעות חברתית בנושא שיקום

האסיר והכנת תכניות שיקום לקראת שחרור, ביצוע – טיפול, שיקום ופיקוח לרבות מעקב.

העמותה תפעיל את המענים הבאים:

  1. בכרמיאל - מרכז הוליסטי לטיפול –באלימות במשפחה, הכולל הוסטל ומרכז יום.

  2. בבאר שבע - הוסטל כללי לעוברי חוק ושתי דירות מעבר. 

  3. בראשון לציון מרכז יום לטיפול באלימות במשפחה.

bottom of page