top of page

נושמים לרווחה

נושמים לרווחה הינה תכנית  הוליסטית המהווה  את תכנית הדגל של משרד הרווחה לטיפול וסיוע למשפחות החיות בעוני והדרה חברתית.

WhatsApp Image 2021-08-01 at 07.35.11
WhatsApp Image 2021-08-01 at 07.34.12

נושמים לרווחה במרכז עוצמה מורחב

מערך 'נושמים לרווחה במרכז עוצמה' הושק בשנת 2015 כתוכנית הדגל של משרד הרווחה והשירותים החברתיים בתחום העוני.
מערך זה פועל לשיפור מצבן של משפחות החיות בעוני בתחומי חיים שונים וליצירת שינוי במצבן באמצעות מענים ייעודים במחלקה.
המערך מורכב משתי תכניות, 'נושמים לרווחה' ו'מרכז עוצמה':

נושמים לרווחה: קידום מצבן של משפחות החיות בעוני ובהדרה באמצעות התערבות בגישה של עבודה סוציאלית מודעת-עוני ומערך מענים כוללני עבורן במשך שנתיים. לרשות המשפחות עו"ס ייעודית, מלוות משפחות וסל מענים גמיש.

מרכז עוצמה: הנגשת מענים בתחומי תעסוקה, כלכלת משפחה וחובות, מיצוי זכויות ושילוב בקהילה לפרטים ולמשפחות החיים בעוני ובהדרה. כך שכל אחד, בהתאם לצרכיו ולאפשרויות שברשותו, יוכל לשפר את איכות חייו ולהשתתף בתהליכים החברתיים בקהילה. לרשות המשפחות מענים פרטניים, קבוצתיים וקהילתיים הניתנים באמצעות עו"סיות ייעודיות, מלוות משפחות ורכזת תעסוקה.
 

מערך המענים פועל כיום ב-104 רשויות באשכולות 1-5 במדרג הסוציו אקונומי . המערך פועל באופן אינטנסיבי לפיתוח המרכיבים הבאים :פרקטיות חדשניות להתערבות עם לקוחות החיים בעוני, הפעלת מערך הכשרה והדרכה לצוותים, מערכת מחשוב המאפשרת ניהול שוטף, הערכת התקדמות וקבלת החלטות מבוססות נתונים וכן על מחקר להערכת מרכיבי המערך השונים.
אוכלוסיית היעד: משפחות החיות בעוני המתבטא בחסך חומרי, חסך בהזדמנויות וחסך בהון הסימבולי. עקב העוני המשפחות מתמודדות עם אחד או יותר מהמצבים הבאים: מצוקה כלכלית וקושי לספק צרכים בסיסיים, הדרה חברתית על רקע המצב הכלכלי וריבוי חסמים וקשיים במיצוי זכויותיהן מול מוסדות ושירותים. משפחות אלו מוכרות במחלקות בהקשרי חיים שונים, אך ההקשר של החיים בעוני לא נמצא עד כה במוקד ההתערבות.
עמותת יחדיו מפעילה את התוכנית במחוזות – מרכז ודרום. במסגרת ההפעלה אחראית על ניהול ויישום המערך ברשויות במחוז ומעסיקה כ-130 מלווים המהווים חלק ממערך הטיפול המקצועי של התוכנית כולה.


פרטי התקשרות
טלפון: 08-6208062 
מייל: talr@yachdav.org.il

bottom of page