top of page

קתדרת יחדיו

מטרות קתדרת יחדיו:

קידום מומחיות העמותה בתחומי הידע עליהם היא מופקדת. ייצוג ומיתוג העמותה כגוף ידע מקצועי.

Chalkboard Drawings

ייעוץ והדרכה

צוות הקתדרה מעניק שירותי הדרכה ליווי וייעוץ למסגרות יחדיו ולמסגרות נוספות בקהילה

Boys at School

הכשרות ימי עיון וקורסים

צוות הקתדרה עסוק בפיתוח ובייזום הכשרות וקורסים ייעודיים בהלימה לצרכים כפי שמוגדרים על ידיד מזמין השירות. כמו כן, פיתוח ידע חדש ורלוונטי.

Rollerblades

סילבוס הרצאות

תהליכי ההכשרה הינם מערכתיים ואינטגרטיביים ומתבצעים במקביל לכל התפקידים במסגרת הנהלה, צוותים חינוכיים בכל מדרג התפקידים-רכזים, אם בית, בני שרות, עובדים סוציאליים, מורות, מטפלות, קלינאיות תקשורת, מרפאות בעיסוק וכד'
ההטמעה מתאפשרת בעבודה מקבילה עם כל הדרגים, בהובלת המנהל ובשותפות עימו זאת באמצעות קבוצת הדרכה בהתאם לצרכי המסגרת ובהתאמה למסגרת.

 

bottom of page