top of page

שותפים

מרכיב מרכזי במדיניותה של יחדיו הוא שיתוף פעולה עם משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, קרנות, המגזר העסקי  גופים ויזמים חברתיים נוספים. שותפויות אלה יוצרות איגום ומינוף של משאבים כספיים, אנושיים ומקצועיים ובכך מבטיחות את המשכיות השירותים ומאפשרות את הרחבת הפעילות לישובים ולתושבים נוספים באזור הדרום.

רשויות

קרנות

מגזר עיסקי